Personlighet
Arbetslivserfarenheter
Utbildningar
Hyper Island
Datorkunskaper

Ladda ner:
Kompakt CV
Utökat CV
Angående SDI och MBTI
SDI och MBTI är som framgår endast två verktyg för att få grepp om vilken personlighet och ledarskapsstil jag har. Det är två av de mest använda verktygen och visar vilken grupp jag befinner mig i. Beskrivningarna är av en typisk person i den grupp verktyget placerat mig i. Varje punkt stämmer mer eller mindre in på mig som person, jag har tagit bort de beskrivningar som inte alls stämmer in.
SDI - Strength Deployment Inventory
Röd-Grön
SDI är ett verktyg för upplysning och utveckling där resultatet används till att föra reflektiva samtal. Genom att använda SDI får man möjlighet att uppnå större förståelse för: Varför du beter dig som du gör. De medfödda styrkor du för med dig till relationer och roller. Vad det är som orsakar inre konflikter för dig. Det sätt som du föredrar att hantera mellanmänskliga konflikter på. Varför du tycker att vissa relationer och livssituationer är givande och andra inte är det. Hur du förbättrar uppfattningar om självaktning och självkänsla. Hur du kan umgås effektivt med olika människor i olika livssituationer. Hur du accepterar att ta emot och hur du ger konstruktiv feedback. Hur du undviker stressande situationer.

Röd-Grön

Omdömesgill/Konkurrerande - är en strategisk ledarstil. Ledare som får höga poäng i den röd-gröna delen av triangeln tenderar att lita på logiska planer och principer som det snabbaste sättet att nå önskat resultat. De är intensivt uppmärksamma och fokuserade vid viktiga tidpunkter men föredrar att verka bakom scenen i mellantiden. De kan tänka sig att acceptera lägre moral eller personalproblem som naturliga inslag om målet är viktigt nog.
MBTI - Meyers Briggs Type Indicator
ESTJ
MBTI är framtaget av Isabell Myers och Katherine C Briggs och bygger på den schweiziske psykiatern Carl Gustav Jungs teori om psykologiska typer. Det är ett av världens mest använda personlighetstest och har över 50 års forskning bakom sig. I första hand är det ett instrument för självkännedom och personlig utveckling och visar hur skillnaden mellan människor kan tas tillvara.

ESTJ - Extroversion, Sinnesförnimmelse, Tanke, Bedömning

Bästa sidor
Tycker om att organisera projekt, verksamheter, procedurer och människor och sedan agera för att få saker gjorda.
Lever i enlighet med en uppsättning tydliga principer och åsikter.
Värdesätter kompetens, effektivitet och resultat och visar detta i arbete och fritidssysselsättningar.

Personlighetsdrag
Ser ur ett objektivt perspektiv när de löser problem och är tuffa när situationen kräver det.
Logiska, analytiska och objektivt kritiska.

Så upplever andra dem
Samvetsgranna och pålitliga.
Bestämda, rättframma och självsäkra.

Bidrar med i organisationen
Upptäcker, påpekar och korrigerar brister i förväg.
Kan kritisera på ett logiskt och objektivt sätt.
Organiserar processer, produkter och människor för att nå mål.
Kontrollerar att uppgifterna utförs korrekt.
Fullföljer saker steg för steg.

Ledarstil
Söker sig direkt mot ledande positioner och tar utan att tveka kommandot.
Anpassar och tillämpar tidigare erfarenheter för att lösa problem.
Kommer till problemets kärna snabbt och utan omvägar.
Bestämmer och förverkligar snabbt saker.
Agerar som traditionella ledare som respekterar hierarki och håller sig inom systemet.

Föredragen arbetsmiljö
Som är inriktade framför allt på arbetsuppgiften och där det finns engagemang.
Som är organiserad och ger struktur.
Som har teamarbete.
Som fokuserar på effektivitet och produktivitet med belöning för uppnådda mål.